Додатне информацијe/појашњења у вези Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности – Текуће одржавање на објекту – Молерско фарбарски радови ЈНМВ 06/2020