Помоћно – техничко особље

Помоћно техничко особље
Илија Михаљичић домар
Златко Берковић  домар
Светлана Вигњевић спремачица
Рајка Ивановић спремачица
Слађана Радонић спремачица
Магдалена Бесермењи спремачица
Радмила Бањац спремачица
Милка Радочај спремачица
Бранислава Сарчев спремачица
Иванка Шурлан спремачица
Мара Петровић спремачица
Драгица Павичић спремачица
Слађана Ђокић спремачица
Далиборка Глигорић спремачица
Индира Лазар спремачица
Весна Бићанин сервирка
Зденко Новак кувар
Наташа Вукосав кувар
Аница Пишчевић сервирка
Верица Вајдић спремачица
Данијела Михаљчић спремачица
Синиша Трифуњагић домар